Danh sách Ký Quỹ Tháng 02/2018
Quy định về tỉ lệ ký quỹ
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50% Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 30%
Thời điểm xác định tỷ lệ ký quỹ của Tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ: Cuối ngày giao dịch
STT Mã CP Sàn Tỷ lệ cấp margin tối đa Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu
1 AAA HOSE 50% 50%
2 AAM HOSE 0% 100%
3 ABT HOSE 0% 100%
4 ACB HNX 50% 50%
5 ACC HOSE 0% 100%
6 ACL HOSE 0% 100%
7 ADC HNX 0% 100%
8 ADS HOSE 30% 70%
9 AGM HOSE 0% 100%
10 ALT HNX 0% 100%
11 ALV HNX 0% 100%
12 AMD HOSE 0% 100%
13 AME HNX 0% 100%
14 ANV HOSE 30% 70%
15 APC HOSE 0% 100%
16 APG HOSE 0% 100%
17 APP HNX 0% 100%
18 ARM HNX 0% 100%
19 ASA HNX 0% 100%
20 ASM HOSE 0% 100%
21 ASP HOSE 0% 100%
22 ATG HOSE 0% 100%
23 ATS HNX 0% 100%
24 B82 HNX 0% 100%
25 BAX HNX 0% 100%
26 BBC HOSE 0% 100%
27 BBS HNX 0% 100%
28 BCE HOSE 0% 100%
29 BCG HOSE 0% 100%
30 BDB HNX 0% 100%
31 BFC HOSE 50% 50%
32 BHN HOSE 40% 60%
33 BIC HOSE 0% 100%
34 BID HOSE 50% 50%
35 BMC HOSE 0% 100%
36 BMI HOSE 40% 60%
37 BMP HOSE 50% 50%
38 BPC HNX 0% 100%
39 BRC HOSE 0% 100%
40 BSC HNX 0% 100%
41 BSI HOSE 40% 60%
42 BST HNX 0% 100%
43 BTS HNX 0% 100%
44 BTT HOSE 0% 100%
45 BVH HOSE 50% 50%
46 BVS HNX 40% 60%
47 BWE HOSE 0% 100%
48 BXH HNX 0% 100%
49 C32 HOSE 40% 60%
50 C47 HOSE 30% 70%
51 C69 HNX 0% 100%
52 C92 HNX 0% 100%
53 CAN HNX 0% 100%
54 CAP HNX 0% 100%
55 CAV HOSE 40% 60%
56 CCI HOSE 0% 100%
57 CCL HOSE 0% 100%
58 CDC HOSE 0% 100%
59 CDN HNX 0% 100%
60 CEE HOSE 0% 100%
61 CEO HNX 50% 50%
62 CHP HOSE 30% 70%
63 CII HOSE 50% 50%
64 CJC HNX 0% 100%
65 CKV HNX 0% 100%
66 CLC HOSE 0% 100%
67 CLG HOSE 0% 100%
68 CLH HNX 0% 100%
69 CLL HOSE 0% 100%
70 CLM HNX 0% 100%
71 CMG HOSE 30% 70%
72 CMS HNX 0% 100%
73 CMT HOSE 0% 100%
74 CMV HOSE 0% 100%
75 CNG HOSE 40% 60%
76 COM HOSE 0% 100%
77 CPC HNX 0% 100%
78 CSC HNX 40% 60%
79 CSM HOSE 50% 50%
80 CSV HOSE 40% 60%
81 CTB HNX 0% 100%
82 CTD HOSE 50% 50%
83 CTF HOSE 0% 100%
84 CTG HOSE 50% 50%
85 CTI HOSE 40% 60%
86 CTP HNX 0% 100%
87 CTS HOSE 40% 60%
88 CTT HNX 0% 100%
89 CVT HOSE 30% 70%
90 CX8 HNX 0% 100%
91 D11 HNX 0% 100%
92 D2D HOSE 0% 100%
93 DAD HNX 0% 100%
94 DAE HNX 0% 100%
95 DAG HOSE 30% 70%
96 DAH HOSE 0% 100%
97 DAT HOSE 0% 100%
98 DBT HNX 0% 100%
99 DC2 HNX 0% 100%
100 DC4 HNX 0% 100%
101 DCL HOSE 30% 70%
102 DCM HOSE 50% 50%
103 DGC HNX 40% 60%
104 DGL HNX 0% 100%
105 DGW HOSE 50% 50%
106 DHA HOSE 30% 70%
107 DHC HOSE 40% 60%
108 DHG HOSE 50% 50%
109 DHM HOSE 0% 100%
110 DHP HNX 0% 100%
111 DHT HNX 40% 60%
112 DIC HOSE 0% 100%
113 DID HNX 0% 100%
114 DIG HOSE 50% 50%
115 DIH HNX 0% 100%
116 DL1 HNX 0% 100%
117 DMC HOSE 0% 100%
118 DNC HNX 0% 100%
119 DNP HNX 0% 100%
120 DNY HNX 0% 100%
121 DPC HNX 0% 100%
122 DPM HOSE 50% 50%
123 DPR HOSE 40% 60%
124 DPS HNX 0% 100%
125 DQC HOSE 40% 60%
126 DRC HOSE 50% 50%
127 DRH HOSE 30% 70%
128 DRL HOSE 0% 100%
129 DSN HOSE 30% 70%
130 DST HNX 0% 100%
131 DTL HOSE 0% 100%
132 DTT HOSE 0% 100%
133 DVP HOSE 0% 100%
134 DXG HOSE 50% 50%
135 DXP HNX 0% 100%
136 DXV HOSE 0% 100%
137 EBS HNX 0% 100%
138 ECI HNX 0% 100%
139 ELC HOSE 40% 60%
140 EMC HOSE 0% 100%
141 EVE HOSE 50% 50%
142 EVG HOSE 0% 100%
143 FCM HOSE 0% 100%
144 FCN HOSE 50% 50%
145 FIT HOSE 30% 70%
146 FLC HOSE 40% 60%
147 FMC HOSE 40% 60%
148 FPT HOSE 50% 50%
149 FTM HOSE 0% 100%
150 FTS HOSE 40% 60%
151 GAS HOSE 50% 50%
152 GDT HOSE 30% 70%
153 GLT HNX 0% 100%
154 GMC HOSE 0% 100%
155 GMD HOSE 50% 50%
156 GMX HNX 0% 100%
157 GSP HOSE 0% 100%
158 GTA HOSE 0% 100%
159 GTN HOSE 0% 100%
160 HAD HNX 0% 100%
161 HAG HOSE 50% 50%
162 HAH HOSE 40% 60%
163 HAI HOSE 0% 100%
164 HAP HOSE 0% 100%
165 HAR HOSE 0% 100%
166 HAX HOSE 40% 60%
167 HBC HOSE 40% 60%
168 HBS HNX 0% 100%
169 HCC HNX 0% 100%
170 HCD HOSE 0% 100%
171 HCM HOSE 50% 50%
172 HCT HNX 0% 100%
173 HDA HNX 0% 100%
174 HDC HOSE 40% 60%
175 HEV HNX 0% 100%
176 HHC HNX 0% 100%
177 HHG HNX 0% 100%
178 HHS HOSE 0% 100%
179 HID HOSE 0% 100%
180 HII HOSE 40% 60%
181 HJS HNX 0% 100%
182 HLC HNX 0% 100%
183 HLD HNX 0% 100%
184 HLG HOSE 0% 100%
185 HLY HNX 0% 100%
186 HMC HOSE 0% 100%
187 HMH HNX 0% 100%
188 HNG HOSE 50% 50%
189 HOM HNX 0% 100%
190 HOT HOSE 0% 100%
191 HPG HOSE 50% 50%
192 HQC HOSE 0% 100%
193 HRC HOSE 0% 100%
194 HSG HOSE 50% 50%
195 HST HNX 0% 100%
196 HT1 HOSE 40% 60%
197 HTC HNX 0% 100%
198 HTI HOSE 0% 100%
199 HTL HOSE 0% 100%
200 HTP HNX 0% 100%
201 HTV HOSE 0% 100%
202 HU3 HOSE 0% 100%
203 HUT HNX 50% 50%
204 HVA HNX 0% 100%
205 HVT HNX 0% 100%
206 HVX HOSE 0% 100%
207 ICG HNX 0% 100%
208 IDI HOSE 30% 70%
209 IDV HNX 40% 60%
210 IJC HOSE 40% 60%
211 IMP HOSE 40% 60%
212 INC HNX 0% 100%
213 INN HNX 30% 70%
214 ITA HOSE 30% 70%
215 ITD HOSE 30% 70%
216 ITQ HNX 0% 100%
217 IVS HNX 0% 100%
218 KBC HOSE 50% 50%
219 KDC HOSE 50% 50%
220 KDH HOSE 40% 60%
221 KDM HNX 0% 100%
222 KHA HOSE 0% 100%
223 KKC HNX 0% 100%
224 KLF HNX 0% 100%
225 KMT HNX 0% 100%
226 KSB HOSE 40% 60%
227 KSH HOSE 0% 100%
228 KSQ HNX 0% 100%
229 KST HNX 0% 100%
230 KTS HNX 0% 100%
231 KTT HNX 0% 100%
232 KVC HNX 0% 100%
233 L10 HOSE 0% 100%
234 L14 HNX 0% 100%
235 L18 HNX 0% 100%
236 L35 HNX 0% 100%
237 L43 HNX 0% 100%
238 L61 HNX 0% 100%
239 L62 HNX 0% 100%
240 LAS HNX 40% 60%
241 LBE HNX 0% 100%
242 LBM HOSE 0% 100%
243 LCD HNX 0% 100%
244 LCG HOSE 30% 70%
245 LDG HOSE 30% 70%
246 LDP HNX 0% 100%
247 LEC HOSE 0% 100%
248 LGC HOSE 0% 100%
249 LGL HOSE 30% 70%
250 LHC HNX 0% 100%
251 LHG HOSE 40% 60%
252 LIG HNX 0% 100%
253 LIX HOSE 40% 60%
254 LM8 HOSE 0% 100%
255 LO5 HNX 0% 100%
256 LSS HOSE 40% 60%
257 MAC HNX 0% 100%
258 MAS HNX 0% 100%
259 MBB HOSE 50% 50%
260 MBG HNX 0% 100%
261 MBS HNX 30% 70%
262 MCC HNX 0% 100%
263 MCF HNX 0% 100%
264 MCG HOSE 0% 100%
265 MCO HNX 0% 100%
266 MCP HOSE 0% 100%
267 MDC HNX 0% 100%
268 MDG HOSE 0% 100%
269 MEC HNX 0% 100%
270 MHC HOSE 0% 100%
271 MHL HNX 0% 100%
272 MSC HNX 0% 100%
273 MSN HOSE 50% 50%
274 MST HNX 0% 100%
275 MWG HOSE 50% 50%
276 NAF HOSE 0% 100%
277 NAG HNX 0% 100%
278 NBB HOSE 0% 100%
279 NBC HNX 0% 100%
280 NBP HNX 0% 100%
281 NCT HOSE 40% 60%
282 NDN HNX 40% 60%
283 NDX HNX 0% 100%
284 NET HNX 0% 100%
285 NFC HNX 0% 100%
286 NGC HNX 0% 100%
287 NHA HNX 0% 100%
288 NHC HNX 0% 100%
289 NHP HNX 0% 100%
290 NKG HOSE 40% 60%
291 NLG HOSE 50% 50%
292 NNC HOSE 30% 70%
293 NSC HOSE 0% 100%
294 NT2 HOSE 50% 50%
295 NTL HOSE 50% 50%
296 NTP HNX 40% 60%
297 NVB HNX 0% 100%
298 NVL HOSE 30% 70%
299 ONE HNX 0% 100%
300 OPC HOSE 0% 100%
301 PAC HOSE 40% 60%
302 PAN HOSE 30% 70%
303 PBP HNX 0% 100%
304 PC1 HOSE 40% 60%
305 PCE HNX 0% 100%
306 PCT HNX 0% 100%
307 PDB HNX 0% 100%
308 PDN HOSE 0% 100%
309 PDR HOSE 0% 100%
310 PEN HNX 0% 100%
311 PET HOSE 50% 50%
312 PGC HOSE 40% 60%
313 PGD HOSE 20% 80%
314 PGI HOSE 0% 100%
315 PGS HNX 40% 60%
316 PHC HNX 40% 60%
317 PHR HOSE 50% 50%
318 PIC HNX 0% 100%
319 PJC HNX 0% 100%
320 PJT HOSE 0% 100%
321 PLC HNX 30% 70%
322 PLX HOSE 50% 50%
323 PMB HNX 0% 100%
324 PMC HNX 0% 100%
325 PMP HNX 0% 100%
326 PMS HNX 0% 100%
327 PNJ HOSE 50% 50%
328 POM HOSE 40% 60%
329 POT HNX 0% 100%
330 PPC HOSE 50% 50%
331 PPP HNX 0% 100%
332 PPS HNX 0% 100%
333 PPY HNX 0% 100%
334 PRC HNX 0% 100%
335 PSC HNX 0% 100%
336 PSD HNX 0% 100%
337 PSE HNX 0% 100%
338 PSW HNX 0% 100%
339 PTB HOSE 30% 70%
340 PTD HNX 0% 100%
341 PTI HNX 0% 100%
342 PTS HNX 0% 100%
343 PVB HNX 40% 60%
344 PVC HNX 40% 60%
345 PVE HNX 40% 60%
346 PVG HNX 0% 100%
347 PVI HNX 50% 50%
348 PVS HNX 50% 50%
349 PVT HOSE 50% 50%
350 PXS HOSE 40% 60%
351 QBS HOSE 30% 70%
352 QCG HOSE 30% 70%
353 QHD HNX 0% 100%
354 QTC HNX 0% 100%
355 RAL HOSE 40% 60%
356 RCL HNX 0% 100%
357 RDP HOSE 0% 100%
358 REE HOSE 50% 50%
359 ROS HOSE 0% 100%
360 S4A HOSE 0% 100%
361 S55 HNX 0% 100%
362 S99 HNX 0% 100%
363 SAB HOSE 50% 50%
364 SAF HNX 0% 100%
365 SAM HOSE 40% 60%
366 SBA HOSE 40% 60%
367 SBT HOSE 50% 50%
368 SBV HOSE 40% 60%
369 SC5 HOSE 0% 100%
370 SCI HNX 0% 100%
371 SCR HOSE 40% 60%
372 SD4 HNX 0% 100%
373 SD5 HNX 30% 70%
374 SD6 HNX 0% 100%
375 SD9 HNX 40% 60%
376 SDC HNX 0% 100%
377 SDG HNX 0% 100%
378 SDN HNX 0% 100%
379 SDT HNX 0% 100%
380 SDU HNX 0% 100%
381 SEB HNX 30% 70%
382 SED HNX 0% 100%
383 SFG HOSE 0% 100%
384 SFI HOSE 0% 100%
385 SFN HNX 0% 100%
386 SGC HNX 0% 100%
387 SGD HNX 0% 100%
388 SGH HNX 0% 100%
389 SHA HOSE 30% 70%
390 SHB HNX 50% 50%
391 SHI HOSE 40% 60%
392 SHN HNX 0% 100%
393 SHP HOSE 0% 100%
394 SHS HNX 40% 60%
395 SJ1 HNX 0% 100%
396 SJD HOSE 40% 60%
397 SJE HNX 0% 100%
398 SJF HOSE 0% 100%
399 SJS HOSE 50% 50%
400 SLS HNX 30% 70%
401 SMA HOSE 0% 100%
402 SMC HOSE 40% 60%
403 SMN HNX 0% 100%
404 SMT HNX 0% 100%
405 SPI HNX 0% 100%
406 SPM HOSE 0% 100%
407 SPP HNX 0% 100%
408 SRC HOSE 40% 60%
409 SSC HOSE 0% 100%
410 SSI HOSE 50% 50%
411 SSM HNX 0% 100%
412 ST8 HOSE 0% 100%
413 STB HOSE 50% 50%
414 STC HNX 0% 100%
415 STG HOSE 0% 100%
416 STK HOSE 30% 70%
417 SVC HOSE 40% 60%
418 SVI HOSE 0% 100%
419 SVT HOSE 0% 100%
420 SZL HOSE 0% 100%
421 TA9 HNX 0% 100%
422 TAC HOSE 0% 100%
423 TBC HOSE 0% 100%
424 TBX HNX 0% 100%
425 TC6 HNX 0% 100%
426 TCD HOSE 30% 70%
427 TCH HOSE 30% 70%
428 TCL HOSE 0% 100%
429 TCM HOSE 50% 50%
430 TCO HOSE 0% 100%
431 TCS HNX 0% 100%
432 TCT HOSE 0% 100%
433 TDG HOSE 0% 100%
434 TDH HOSE 50% 50%
435 TDN HNX 0% 100%
436 TDW HOSE 0% 100%
437 TEG HNX 0% 100%
438 TET HNX 0% 100%
439 THB HNX 0% 100%
440 THG HOSE 30% 70%
441 THI HOSE 0% 100%
442 THS HNX 0% 100%
443 THT HNX 0% 100%
444 TIG HNX 0% 100%
445 TIP HOSE 0% 100%
446 TIX HOSE 0% 100%
447 TJC HNX 0% 100%
448 TKC HNX 0% 100%
449 TKU HNX 0% 100%
450 TLG HOSE 0% 100%
451 TLH HOSE 40% 60%
452 TMC HNX 0% 100%
453 TMP HOSE 0% 100%
454 TMS HOSE 0% 100%
455 TMT HOSE 0% 100%
456 TMX HNX 0% 100%
457 TNA HOSE 0% 100%
458 TNC HOSE 0% 100%
459 TNG HNX 50% 50%
460 TNI HOSE 0% 100%
461 TNT HOSE 0% 100%
462 TPC HOSE 0% 100%
463 TPH HNX 0% 100%
464 TRA HOSE 0% 100%
465 TRC HOSE 30% 70%
466 TSB HNX 0% 100%
467 TSC HOSE 0% 100%
468 TTB HNX 0% 100%
469 TTC HNX 0% 100%
470 TTH HNX 0% 100%
471 TTT HNX 0% 100%
472 TV2 HNX 30% 70%
473 TV3 HNX 0% 100%
474 TV4 HNX 0% 100%
475 TVC HNX 0% 100%
476 TVD HNX 0% 100%
477 TVS HOSE 40% 60%
478 TXM HNX 0% 100%
479 TYA HOSE 0% 100%
480 UDC HOSE 0% 100%
481 UIC HOSE 0% 100%
482 UNI HNX 0% 100%
483 V12 HNX 0% 100%
484 VAF HOSE 0% 100%
485 VAT HNX 0% 100%
486 VBC HNX 0% 100%
487 VC1 HNX 0% 100%
488 VC3 HNX 30% 70%
489 VC6 HNX 0% 100%
490 VC7 HNX 30% 70%
491 VC9 HNX 0% 100%
492 VCB HOSE 50% 50%
493 VCC HNX 0% 100%
494 VCF HOSE 0% 100%
495 VCG HNX 50% 50%
496 VCM HNX 0% 100%
497 VCS HNX 20% 80%
498 VDL HNX 0% 100%
499 VDS HOSE 0% 100%
500 VE2 HNX 0% 100%
501 VE3 HNX 0% 100%
502 VE4 HNX 0% 100%
503 VE8 HNX 0% 100%
504 VE9 HNX 0% 100%
505 VFG HOSE 40% 60%
506 VGC HNX 50% 50%
507 VGS HNX 30% 70%
508 VHC HOSE 40% 60%
509 VHL HNX 0% 100%
510 VIC HOSE 50% 50%
511 VID HOSE 0% 100%
512 VIP HOSE 40% 60%
513 VIS HOSE 30% 70%
514 VIT HNX 40% 60%
515 VIX HNX 0% 100%
516 VJC HOSE 50% 50%
517 VKC HNX 0% 100%
518 VLA HNX 0% 100%
519 VMC HNX 30% 70%
520 VMD HOSE 0% 100%
521 VMI HNX 0% 100%
522 VMS HNX 0% 100%
523 VNC HNX 0% 100%
524 VND HOSE 50% 50%
525 VNE HOSE 30% 70%
526 VNG HOSE 0% 100%
527 VNL HOSE 0% 100%
528 VNM HOSE 50% 50%
529 VNR HNX 0% 100%
530 VNS HOSE 50% 50%
531 VNT HNX 0% 100%
532 VPH HOSE 30% 70%
533 VPS HOSE 0% 100%
534 VRC HOSE 30% 70%
535 VSA HNX 0% 100%
536 VSC HOSE 50% 50%
537 VSH HOSE 40% 60%
538 VSI HOSE 0% 100%
539 VTB HOSE 0% 100%
540 VTC HNX 0% 100%
541 VTH HNX 0% 100%
542 VTJ HNX 0% 100%
543 VTO HOSE 40% 60%
544 VTV HNX 0% 100%
545 VXB HNX 0% 100%
546 WCS HNX 0% 100%
547 WSS HNX 0% 100%