Hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư

Từ menu này, bạn có thể thấy được Số dư tiền Số dư chứng khoán.

Ý nghĩa các cột

Cột Diễn giải
Số dư tiền Số dư đầu ngày.
Tiền hiện có Số dư tiền đang phong tỏa.
Tiền chưa thanh toán Số dư tiền chờ thanh toán.
Tiền đang mua & đã bán Số tiền mua bán.
Số dư hiện có Số dư tiền mặt.
Séc chưa thanh toán Séc chưa thanh toán
Tổng số tiền Số dư khả dụng.
Sàn giao dịch Sàn giao dịch.
Chứng khoán Mã chứng khoán.
Số lượng hiện có Số lượng có thể giao dịch được (đơn vị cổ phần).
Số lượng cầm cố Số lượng đang bị cầm cố (đơn vị cổ phần).
Số lượng phong tỏa Số lượng đang bị phong tỏa (đơn vị cổ phần). Số lượng này không giao dịch được.
Tiền Tiền tệ đang sử dụng.
Giá trị thị trường Giá trị thị trường.
Refresh Bấm vào nút này để lấy dữ liệu mới.
Buy Bấm vào nút này để mua cổ phiếu được chọn.
Sell Bấm vào nút này để bán cổ phiếu được chọn.