Tuyển dụng


Công ty Chứng khoán EVEREST (EVS) là một trong những công ty chứng khoán trẻ, năng động có dịch vụ uy tín nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Văn hóa Công ty EVS được xây dựng và thể hiện trên những yếu tố cơ bản

  • Sức mạnh của công ty chính là hệ thống ý thực hệ của những người sáng lập công ty mong muốn xây dựng công ty trường tồn
  • Cơ cấu tổ chức mở, linh hoạt, qua đó nâng cao khả năng hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận tạo giá trị cộng hưởng cao nhất cho hệ thống.
  • Cam kết mạnh mẽ của từng thành viên trong việc xây dựng những giá trị bền vững cho công ty, cho khách hàng và cho từng thành viên.
  • Phẩm chất con người EVS là những người luôn có ý tưởng, nhiệt huyết để khẳng định giá trị của chính mình và của công ty với thái độ tích cực trước mọi thách thức.
Tuyển dụng Chi nhánh Sài Gòn