Báo cáo tài chính
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
  • Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009           Tải tệp tin
Năm 2008
  • Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008           Tải tệp tin