FLC 5.20 0.00 (0.0%)         ROS 32.40 -0.45 (-1.4%)         CTG 22.50 0.40 (1.8%)         SHB 7.70 0.00 (0.0%)         HPG 31.95 -0.05 (-0.2%)         MBB 22.90 0.10 (0.4%)         ITA 3.20 0.02 (0.6%)         PVS 21.00 0.20 (1.0%)         PVD 17.60 0.30 (1.7%)         DLG 1.63 -0.07 (-4.1%)         KBC 14.60 -0.10 (-0.7%)         HSG 9.36 0.16 (1.7%)         STB 12.55 0.05 (0.4%)         VRE 35.00 0.50 (1.5%)         TTF 3.75 0.00 (0.0%)         HAG 5.25 0.05 (1.0%)         AAA 16.30 0.20 (1.2%)         TCB 26.10 0.00 (0.0%)         VPB 21.00 0.00 (0.0%)         HBC 18.95 0.25 (1.3%)         POW 15.50 0.20 (1.3%)         HHS 4.15 0.05 (1.2%)         HQC 1.46 -0.03 (-2.0%)         DXG 22.70 0.20 (0.9%)         SCR 7.49 -0.01 (-0.1%)         VGC 21.40 0.20 (0.9%)         LDG 13.75 0.35 (2.6%)         PHR 53.20 -3.00 (-5.3%)         BID 35.10 0.30 (0.9%)         AMD 2.25 -0.03 (-1.3%)         ACB 30.50 0.10 (0.3%)         TNG 22.00 0.50 (2.3%)         HUT 4.00 0.10 (2.6%)         E1VFVN30 15.40 0.29 (1.9%)         TCM 29.55 -0.60 (-2.0%)         PLX 59.00 -0.50 (-0.8%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         LCG 11.00 -0.25 (-2.2%)         SBT 18.20 0.00 (0.0%)         OGC 5.24 0.05 (1.0%)         VCB 66.90 0.30 (0.5%)         FTM 18.50 0.00 (0.0%)         BSR 13.50 0 (0.0%)         HDB 31.00 0.00 (0.0%)         SSI 27.50 0.20 (0.7%)         CII 25.20 0.40 (1.6%)         IDI 8.30 -0.12 (-1.4%)         ASM 7.76 -0.04 (-0.5%)         VIC 118.60 1.60 (1.4%)         PPC 24.65 0.60 (2.5%)         GTN 17.90 -1.30 (-6.8%)         HVN 42.00 0 (0.0%)         VHM 91.10 2.90 (3.3%)         DIG 15.60 -0.20 (-1.3%)         IJC 11.80 0.20 (1.7%)         SHI 8.00 0.15 (1.9%)         GEX 22.80 0.00 (0.0%)         C4G 10.40 0 (0.0%)         VND 16.70 0.20 (1.2%)         NVB 8.50 -0.10 (-1.2%)         CEE 18.40 0.80 (4.6%)         VGT 13.20 0 (0.0%)         ART 2.60 0.00 (0.0%)         MSN 84.50 -0.50 (-0.6%)         GVR 12.50 0 (0.0%)         BWE 27.00 0.00 (0.0%)         PXL 6.60 0 (0.0%)         GAS 99.90 0.90 (0.9%)         DCM 9.10 -0.03 (-0.3%)         FPT 45.05 -0.05 (-0.1%)         MWG 87.20 -0.70 (-0.8%)         FIT 3.20 -0.15 (-4.5%)         HCD 4.80 -0.25 (-5.0%)         LMH 12.10 0.25 (2.1%)         QCG 5.29 0.00 (0.0%)         VCG 28.30 0.30 (1.1%)         MPC 47.70 0 (0.0%)         GEG 20.60 0 (0.0%)         SZC 17.50 1.05 (6.4%)         PDR 27.60 0.10 (0.4%)         SHS 11.40 0.10 (0.9%)         NDN 13.20 -0.10 (-0.8%)         VGI 26.20 0 (0.0%)         TGG 2.78 0.03 (1.1%)         CTI 24.60 -0.40 (-1.6%)         HHP 16.10 0.40 (2.6%)         HCM 29.15 0.15 (0.5%)         VNM 136.50 0.50 (0.4%)         TOP 1.20 0 (0.0%)         G36 5.00 0 (0.0%)         OIL 14.20 0 (0.0%)         LPB 9.30 0 (0.0%)         TDH 11.85 0.25 (2.2%)         TLD 6.50 -0.48 (-6.9%)         VJC 118.90 0.40 (0.3%)         KSB 28.05 0.25 (0.9%)         VNG 23.60 0.80 (3.5%)         APG 8.89 -0.66 (-6.9%)         PNJ 102.20 1.70 (1.7%)         HDC 16.30 -0.10 (-0.6%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG 
NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ
•    HPG là công ty sản xuất thép có thị phần lớn nhất Việt Nam về mảng ống thép (27.5%) và mảng thép xây dựng (23.8%).
•    Trong năm 2018, HPG tiêu thụ thép xây dựng đạt 2.37 triệu tấn (+11.8% yoy), ống thép đạt 653,000 tấn (+12.5%) và tôn mạ đạt 136,000 tấn.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HPG đạt lần lượt là 56,580 tỷ đồng (+20.7% yoy) và 8,600 tỷ đồng (+7.3% yoy).
ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
•    Dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất sẽ giúp HPG nâng công suất từ 2 triệu tấn/năm lên 7 triệu tấn/năm.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đến năm 2020 của HPG dự báo đạt lần lượt trên 100,000 tỷ đồng và 13,670 tỷ đồng nhờ đóng góp lớn từ dự án Khu liên hợp Dung Quất.
•    Giai đoạn 2 của dự án Dung Quất sẽ sản xuất 3 triệu tấn thép HRC/năm. Đây là sản phẩm thép chất lượng cao để hoàn thiện chuỗi giá trị gia tăng cho HPG trong sản xuất ống thép và tôn mạ.
•    Cơ cấu tài chính lành mạnh, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 0.9x và dòng tiền hoạt động kinh doanh tăng qua các năm sẽ giúp HPG chủ động hơn trong việc trả nợ trong tương lai.
•    Mức tiêu thụ thép đầu người của Việt Nam trong năm 2017 là 210 kg/người thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới và các nước trong khu vực đạt trên 500kg/người.
ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO
•    Chúng tôi sử dụng phương pháp FCFF để định giá cổ phiếu HPG.
•    Giá mục tiêu: HPG được xác định giá hợp lý ở mức 42,800 đồng/cổ phiếu.
•    Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu HPG.
•    Rủi ro chính của HPG đó là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản.

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan