ROS 32.45 -1.05 (-3.1%)         STB 12.05 0.10 (0.8%)         FLC 4.62 -0.05 (-1.1%)         SHB 7.20 -0.10 (-1.4%)         TCB 24.05 0.20 (0.8%)         AAA 17.55 -0.15 (-0.9%)         PVS 24.90 -0.30 (-1.2%)         HBC 16.90 -0.55 (-3.2%)         PVD 21.20 -0.20 (-0.9%)         SCR 7.18 -0.06 (-0.8%)         MBB 21.30 0.15 (0.7%)         CTG 21.25 -0.10 (-0.5%)         HVN 42.30 1.15 (2.8%)         HPG 32.90 0.10 (0.3%)         KBC 14.10 0.00 (0.0%)         POW 15.40 -0.10 (-0.7%)         VRE 36.00 -0.15 (-0.4%)         KSH 0.92 -0.06 (-6.1%)         HSG 8.14 -0.01 (-0.1%)         VPB 19.00 0.20 (1.1%)         HAG 5.15 -0.01 (-0.2%)         ART 2.80 0.10 (3.7%)         NBB 21.05 0.35 (1.7%)         ITA 3.18 -0.01 (-0.3%)         BID 33.05 0.35 (1.1%)         ASM 7.49 -0.09 (-1.2%)         SSI 26.05 -0.05 (-0.2%)         DLG 1.42 -0.03 (-2.1%)         BSR 14.40 0 (0.0%)         HDB 27.10 -0.05 (-0.2%)         DXG 19.00 0.10 (0.5%)         ACB 29.40 0.10 (0.3%)         MST 4.50 -0.10 (-2.2%)         HUT 3.50 0.00 (0.0%)         VGI 25.10 0 (0.0%)         SBT 18.25 -0.05 (-0.3%)         HQC 1.41 -0.01 (-0.7%)         OGC 4.50 0.02 (0.5%)         DPS 0.60 0.00 (0.0%)         HT1 16.40 -0.80 (-4.7%)         VHM 86.70 -0.10 (-0.1%)         VHG 1.25 0.08 (6.8%)         FPT 45.90 0.65 (1.4%)         SHS 11.90 -0.30 (-2.5%)         MSN 91.30 3.30 (3.8%)         TNG 22.70 -0.10 (-0.4%)         MWG 88.20 -0.10 (-0.1%)         NT2 28.55 0.45 (1.6%)         TCM 30.75 0.00 (0.0%)         LPB 8.30 0 (0.0%)         PDR 24.30 -0.10 (-0.4%)         LDG 9.50 -0.10 (-1.0%)         ANV 29.55 -1.00 (-3.3%)         DIG 14.40 0.10 (0.7%)         AMD 1.87 -0.01 (-0.5%)         SHI 8.19 0.02 (0.2%)         VNM 133.50 -4.00 (-2.9%)         LCG 10.40 -0.20 (-1.9%)         PLX 65.60 -0.60 (-0.9%)         BCG 6.00 0.08 (1.4%)         FTM 24.15 -0.10 (-0.4%)         HCM 25.55 -1.70 (-6.2%)         PPC 28.20 0.50 (1.8%)         VIC 117.50 0.00 (0.0%)         MPT 2.90 -0.10 (-3.3%)         TCH 21.25 0.00 (0.0%)         HAR 3.10 0.08 (2.7%)         GEX 22.85 -0.05 (-0.2%)         LMH 12.65 -0.40 (-3.1%)         IDI 8.09 -0.03 (-0.4%)         NLG 30.80 -0.10 (-0.3%)         E1VFVN30 14.98 0.04 (0.3%)         NDN 15.50 0.20 (1.3%)         VJC 118.80 0.50 (0.4%)         TTF 3.53 -0.05 (-1.4%)         GVR 11.50 0 (0.0%)         AAV 10.10 -0.30 (-2.9%)         DCS 0.50 0.00 (0.0%)         STK 25.05 1.45 (6.1%)         TPB 23.90 0.05 (0.2%)         KLF 1.50 -0.10 (-6.3%)         BII 1.00 0.00 (0.0%)         DGW 23.35 0.50 (2.2%)         BCC 8.80 -0.10 (-1.1%)         VIB 18.40 0 (0.0%)         QCG 5.30 -0.05 (-0.9%)         SJF 4.05 0.00 (0.0%)         BMP 46.65 1.30 (2.9%)         VCB 67.70 -0.10 (-0.2%)         PNJ 106.40 -1.60 (-1.5%)         GEG 23.60 0 (0.0%)         REE 33.35 -0.20 (-0.6%)         BVH 79.20 0.60 (0.8%)         VPI 41.60 -0.25 (-0.6%)         CII 23.45 0.30 (1.3%)         GMD 26.90 -0.30 (-1.1%)         PXL 6.30 0 (0.0%)         SRA 14.20 0.50 (3.7%)         VCR 19.60 1.70 (9.5%)         APG 7.88 -0.12 (-1.5%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG 
NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ
•    HPG là công ty sản xuất thép có thị phần lớn nhất Việt Nam về mảng ống thép (27.5%) và mảng thép xây dựng (23.8%).
•    Trong năm 2018, HPG tiêu thụ thép xây dựng đạt 2.37 triệu tấn (+11.8% yoy), ống thép đạt 653,000 tấn (+12.5%) và tôn mạ đạt 136,000 tấn.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HPG đạt lần lượt là 56,580 tỷ đồng (+20.7% yoy) và 8,600 tỷ đồng (+7.3% yoy).
ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
•    Dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất sẽ giúp HPG nâng công suất từ 2 triệu tấn/năm lên 7 triệu tấn/năm.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đến năm 2020 của HPG dự báo đạt lần lượt trên 100,000 tỷ đồng và 13,670 tỷ đồng nhờ đóng góp lớn từ dự án Khu liên hợp Dung Quất.
•    Giai đoạn 2 của dự án Dung Quất sẽ sản xuất 3 triệu tấn thép HRC/năm. Đây là sản phẩm thép chất lượng cao để hoàn thiện chuỗi giá trị gia tăng cho HPG trong sản xuất ống thép và tôn mạ.
•    Cơ cấu tài chính lành mạnh, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 0.9x và dòng tiền hoạt động kinh doanh tăng qua các năm sẽ giúp HPG chủ động hơn trong việc trả nợ trong tương lai.
•    Mức tiêu thụ thép đầu người của Việt Nam trong năm 2017 là 210 kg/người thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới và các nước trong khu vực đạt trên 500kg/người.
ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO
•    Chúng tôi sử dụng phương pháp FCFF để định giá cổ phiếu HPG.
•    Giá mục tiêu: HPG được xác định giá hợp lý ở mức 42,800 đồng/cổ phiếu.
•    Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu HPG.
•    Rủi ro chính của HPG đó là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản.

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan