SHB 19.20 0.10 (0.5%)         STB 21.10 1.00 (5.0%)         DXG 17.40 -0.85 (-4.7%)         FLC 5.18 0.25 (5.1%)         HAG 6.39 0.32 (5.3%)         MBB 26.75 0.35 (1.3%)         HNG 15.75 0.20 (1.3%)         ITA 8.36 0.07 (0.8%)         HQC 2.85 0.18 (6.7%)         TCB 36.85 1.10 (3.1%)         HUT 5.00 0.40 (8.7%)         DLG 2.08 0.13 (6.7%)         LPB 14.95 0.55 (3.8%)         LDG 8.40 -0.15 (-1.8%)         HPG 44.50 0.05 (0.1%)         SSI 36.95 1.60 (4.5%)         ROS 3.50 0.22 (6.7%)         PVS 21.60 0.80 (3.9%)         CTG 39.50 0.35 (0.9%)         POW 14.35 0.15 (1.1%)        
Báo cáo quản trị 
Năm 2019

Năm 2015

      
Năm 2014


     
Năm 2013

Năm 2012