STB 26.05 -0.10 (-0.4%)         HPG 21.10 -0.20 (-0.9%)         NVL 14.95 0.75 (5.3%)         VPB 18.25 -0.15 (-0.8%)         VND 15.10 0.00 (0.0%)         SSI 19.75 -0.40 (-2.0%)         SHS 9.00 -0.10 (-1.1%)         LCG 10.45 0.65 (6.6%)         HSG 14.70 0.20 (1.4%)         SHB 10.45 0.00 (0.0%)         MBB 18.60 -0.35 (-1.9%)         MSB 12.15 -0.75 (-5.8%)         HHV 13.05 0.85 (7.0%)         ACB 24.50 -0.50 (-2.0%)         HAG 8.61 0.06 (0.7%)         DIG 15.65 0.05 (0.3%)         KHG 5.35 0.35 (7.0%)         PDR 13.70 -0.05 (-0.4%)         HPX 5.24 0.00 (0.0%)         CEO 22.60 0.00 (0.0%)        
Báo cáo tài chính 
 
Năm 2022
 • (19/01/2023 15h00): Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022   Tải tệp tin
 • (19/01/2023 15h00): Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022   Tải tệp tin
 • (19/01/2023 15h00): Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý IV năm 2022  Tải tệp tin
 • (19/10/2022 15h00): Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 Tải tệp tin
 • (19/10/2022 15h00): Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2022  Tải tệp tin
 • (19/10/2022 15h00): Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III năm 2022 Tải tệp tin
 • 16/08/2022 ):CBTT đính chính thông tin tài chính đã trình bày trong BCTC giữa niên độ năm 2022 (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • 12/08/2022 08h00): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 06 tháng đầu năm 2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • 12/08/2022 08h00): Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 30/06/2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • 12/08/2022 08h00):  Công bố thông tin báo cáo tỷ lệ TLATTC tại ngày 30/06/2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • 12/08/2022 08h00): Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã soát xét  đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • (12/08/2022 08h00):  Công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • (18/07/2022 08h00): Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 Tải tệp tin
 • (18/07/2022 08h00): Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2022  Tải tệp tin
 • (18/07/2022 08h00): Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2022 Tải tệp tin
 • (18/04/2022 08h00): Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 Tải tệp tin
 • (18/04/2022 08h00): Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2022  Tải tệp tin
 • (18/04/2022 08h00): Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2022 Tải tệp tin
 
Năm 2021
 • (28/01/2022 08h00):  Giải trình chênh lệch LNST năm 2021 Tải tệp tin
 • (28/01/2022 08h00): Công bố thông tin an toàn tài chính 2021 (đã kiểm toán) Tải tệp tin
 • (28/01/2022 08h00): Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021(đã kiểm toán) Tải tệp tin
 • (28/01/2022 08h00): Báo cáo tài chính năm 2021(đã kiểm toán) Tải tệp tin
 • (28/01/2022 08h00): Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021(đã kiểm toán) Tải tệp tin
 • (18/01/2022 08h00): Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 Tải tệp tin
 • (18/01/2022 08h00): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2021 Tải tệp tin
 • (18/01/2022 08h00): Công bố thông tin BCTC Quý IV năm 2021 Tải tệp tin
 • (22/11/2021 08h00): Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu Tải tệp tin
 • (19/10/2021 08h00): Báo cáo tài chính quý 3.2021 Tải tệp tin
 • (19/10/2021 08h00): Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3.2021 Tải tệp tin
 • (19/10/2021 08h00): Công bố thông tin BCTC quý 3.2021 Tải tệp tin
 • (16/09/2021 16h00): EVS Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (16/09/2021 16h00): EVS_ CBTT Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (03/08/2021 08h00) Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2021 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (03/08/2021 08h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2021 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (03/08/2021 08h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30/06/2021 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (03/08/2021 08h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30/06/2021 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (03/08/2021 08h00) Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (15/07/2021 08h00) Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 Tải tệp tin
 • (15/07/2021 08h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Tải tệp tin
 • (15/07/2021 08h00) Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Tải tệp tin
 • (14/04/2021 08h00) Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Tải tệp tin
 • (14/04/2021 08h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Tải tệp tin
 • (14/04/2021 08h00)Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Tải tệp tin
Năm 2020
 • (29/01/2021 08h00) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (29/01/2021 08h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (29/01/2021 08h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (29/01/2021 08h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (29/01/2021 08h00) CBTT Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/01/2021 08h00) BCTC Quý IV năm 2020 Tải tệp tin
 • (19/01/2021 08h00) Công bố thông tin BCTC Quý IV năm 2020 Tải tệp tin
 • (19/01/2021 08h00) Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý IV năm 2020 Tải tệp tin
 • (19/10/2020 13h00) Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Tải tệp tin
 • (19/10/2020 13h00) Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Tải tệp tin
 • (19/10/2020 13h00) Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/06/2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) BCTC 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) Công bố thông tin BCTC 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (24/04/2020) Everest Securities Join Stcok Company Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019 Download
 • (24/04/2020) Everest Securities Join Stcok Company Audited Financial Safety Ratio Statement as at 31 December 2019 Download
 • (16/04/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I - 2020 Tải tệp tin
 • (16/04/2020 16h00) Báo cáo tài chính Quý I - 2020 Tải tệp tin
 • (16/04/2020 16h00) Công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Quý I - 2020 Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính năm 2019 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin giải trình chênh lệnh trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng ký năm trước trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (20/01/2020) Báo cáo tài chính Quý IV - 2019 Tải tệp tin
 • (20/01/2020) Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và SGDCK Tải tệp tin
 • (20/01/2020) Công bố thông tin giải trình trênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước trên Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019Tải tệp tin
Năm 2019
 • (10/10/2019) Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Tải tệp tin
 • (10/10/2019) Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Tải tệp tin
 • (10/10/2019) Công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2019Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế trên BCTC giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2019 Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 3006/2019 đã được soát xét Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019  Tải tệp tin, bản tiếng Anh/English version
 • (13/08/2019 16h00) Công bố thông tin BCTC giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét Tải tệp tin
 • (18/07/2019 16h00) Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/07/2019 16h00) CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/04/2019 16h00) Giải trình chênh lệch LNST quý I năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/04/2019 16h00) CBTT Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/04/2019 16h00) Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Tải tệp tin
 • (15/03/2019 16h00) CBTT EVS Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019  Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) CBTT EVS báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008

Thông tin file đính kèm