HQC 1.58 0.10 (6.8%)         ITA 4.10 0.26 (6.8%)         HPG 23.00 0.10 (0.4%)         HSG 10.35 0.20 (2.0%)         ROS 2.22 0.08 (3.7%)         STB 10.50 0.15 (1.5%)         HAG 3.87 0.00 (0.0%)         TTF 3.19 0.16 (5.3%)         DAH 5.07 -0.38 (-7.0%)         LPB 8.30 0 (0.0%)         SSI 14.35 0.25 (1.8%)         HUT 2.20 0.10 (4.8%)         HAI 2.52 0.16 (6.8%)         ASM 5.35 -0.08 (-1.5%)         HBC 9.12 0.40 (4.6%)         FLC 2.85 0.03 (1.1%)         AMD 2.56 0.16 (6.7%)         SHB 12.60 0.50 (4.1%)         DXG 9.60 0.54 (6.0%)         GEX 20.10 0.75 (3.9%)         VPB 21.10 0.15 (0.7%)         SBT 14.00 0.00 (0.0%)         HHS 4.13 -0.01 (-0.2%)         CTG 22.05 0.30 (1.4%)         DPM 14.30 0.15 (1.1%)         TCM 21.50 1.40 (7.0%)         ACB 23.70 0.50 (2.2%)         PVD 9.46 0.05 (0.5%)         DLG 1.34 0.02 (1.5%)         BSR 6.00 0 (0.0%)         TNI 3.22 0.21 (7.0%)         MBB 16.40 0.20 (1.2%)         HCM 17.25 0.10 (0.6%)         GTN 23.30 0.45 (2.0%)         PVS 11.40 0.10 (0.9%)         DBC 47.10 -0.60 (-1.3%)         SHS 10.40 0.30 (3.0%)         OGC 3.68 0.10 (2.8%)         POW 9.34 0.09 (1.0%)         NVB 8.60 0.00 (0.0%)         KSB 22.70 1.30 (6.1%)         TCH 20.00 0.15 (0.8%)         SZC 25.55 -0.25 (-1.0%)         NVL 64.70 0.40 (0.6%)         MHC 6.74 0.44 (7.0%)         MSN 54.00 1.40 (2.7%)         CEO 7.10 0.20 (2.9%)         SCR 5.04 0.24 (5.0%)         VRE 26.30 0.65 (2.5%)         LDG 5.67 0.08 (1.4%)         DRH 6.14 0.33 (5.7%)         MBG 4.70 0.10 (2.2%)         VHM 79.00 0.50 (0.6%)         HCD 3.45 0.22 (6.8%)         KBC 13.05 0.15 (1.2%)         TCB 18.85 0.25 (1.3%)         VIB 18.70 0 (0.0%)         MST 2.60 0.10 (4.0%)         IDI 3.67 -0.03 (-0.8%)         DCM 8.16 0.04 (0.5%)         PET 9.10 0.55 (6.4%)         NHP 0.60 0.10 (20.0%)         PVT 9.90 0.30 (3.1%)         NKG 6.50 0.00 (0.0%)         AAA 11.40 0.20 (1.8%)         FPT 46.55 0.65 (1.4%)         FIT 9.00 0.32 (3.7%)         SJF 1.73 0.11 (6.8%)         GVR 10.45 0.10 (1.0%)         TVC 7.90 0.50 (6.8%)         VND 11.50 0.15 (1.3%)         C4G 7.70 0 (0.0%)         CTI 12.25 0.40 (3.4%)         HNG 11.80 -0.20 (-1.7%)         PLP 12.00 0.50 (4.4%)         TIG 6.30 0.00 (0.0%)         CTD 73.50 3.40 (4.9%)         ART 2.30 0.10 (4.6%)         HDG 20.00 0.35 (1.8%)         KLF 1.60 0.00 (0.0%)         APG 11.90 0.10 (0.9%)         S99 16.80 0 (0.0%)         MWG 77.00 1.00 (1.3%)         PHR 51.80 0.30 (0.6%)         PDR 25.00 0.70 (2.9%)         HVN 23.05 0.75 (3.4%)         FCN 9.35 0.50 (5.7%)         EVG 3.54 0.15 (4.4%)         TNG 11.60 0.40 (3.6%)         VNM 111.30 2.10 (1.9%)         BVH 45.30 2.10 (4.9%)         DIC 1.00 0.04 (4.2%)         ACM 0.70 0.00 (0.0%)         MPT 1.50 0 (0.0%)         VHC 35.55 1.25 (3.6%)         LHG 19.60 0.80 (4.3%)         CII 17.70 0.20 (1.1%)         LCG 7.76 0.04 (0.5%)         KOS 31.00 0.50 (1.6%)         JVC 3.75 0.08 (2.2%)        
Báo cáo tài chính 
Năm 2020
 • (31/07/2020 13h00) CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/06/2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) BCTC 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (31/07/2020 13h00) Công bố thông tin BCTC 06 tháng đầu năm 2020 đã soát xét Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (24/04/2020) Everest Securities Join Stcok Company Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019 Download
 • (24/04/2020) Everest Securities Join Stcok Company Audited Financial Safety Ratio Statement as at 31 December 2019 Download
 • (16/04/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I - 2020 Tải tệp tin
 • (16/04/2020 16h00) Báo cáo tài chính Quý I - 2020 Tải tệp tin
 • (16/04/2020 16h00) Công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Quý I - 2020 Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính năm 2019 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin giải trình chênh lệnh trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng ký năm trước trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (20/01/2020) Báo cáo tài chính Quý IV - 2019 Tải tệp tin
 • (20/01/2020) Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và SGDCK Tải tệp tin
 • (20/01/2020) Công bố thông tin giải trình trênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước trên Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019Tải tệp tin
Năm 2019
 • (10/10/2019) Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Tải tệp tin
 • (10/10/2019) Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Tải tệp tin
 • (10/10/2019) Công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2019Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế trên BCTC giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2019 Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 3006/2019 đã được soát xét Tải tệp tin
 • (13/08/2019 16h00) Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019  Tải tệp tin, bản tiếng Anh/English version
 • (13/08/2019 16h00) Công bố thông tin BCTC giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét Tải tệp tin
 • (18/07/2019 16h00) Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/07/2019 16h00) CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/04/2019 16h00) Giải trình chênh lệch LNST quý I năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/04/2019 16h00) CBTT Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Tải tệp tin
 • (18/04/2019 16h00) Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Tải tệp tin
 • (15/03/2019 16h00) CBTT EVS Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019  Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) CBTT EVS báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008