POW 10.25 0.37 (3.7%)         HPG 36.25 1.15 (3.3%)         MBB 20.00 0.50 (2.6%)         TCB 23.70 0.10 (0.4%)         STB 14.50 0.00 (0.0%)         HDB 21.45 1.35 (6.7%)         ITA 5.17 -0.03 (-0.6%)         DXG 14.20 0.50 (3.7%)         LPB 12.25 0.00 (0.0%)         HSG 18.55 0.05 (0.3%)         PVD 13.20 -0.05 (-0.4%)         HAG 4.65 -0.12 (-2.5%)         NKG 12.20 0.10 (0.8%)         HBC 12.70 0.25 (2.0%)         ART 2.60 0.20 (8.3%)         VPB 27.00 -0.20 (-0.7%)         CTG 34.05 0.00 (0.0%)         FLC 4.23 0.00 (0.0%)         VRE 27.75 -0.15 (-0.5%)         ACB 27.20 -0.20 (-0.7%)        
EVS_ Thông báo chào bán đấu giá cả lô cổ phần do Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam-CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan