HQC 1.58 0.10 (6.8%)         ITA 4.10 0.26 (6.8%)         HPG 23.00 0.10 (0.4%)         HSG 10.35 0.20 (2.0%)         ROS 2.21 0.07 (3.3%)         STB 10.50 0.15 (1.5%)         HAG 3.87 0.00 (0.0%)         TTF 3.22 0.19 (6.3%)         DAH 5.07 -0.38 (-7.0%)         SSI 14.25 0.15 (1.1%)         HAI 2.52 0.16 (6.8%)         LPB 8.50 0.20 (2.4%)         HUT 2.20 0.10 (4.8%)         HBC 9.12 0.40 (4.6%)         FLC 2.84 0.02 (0.7%)         ASM 5.40 -0.03 (-0.6%)         AMD 2.56 0.16 (6.7%)         SHB 12.50 0.40 (3.3%)         GEX 20.15 0.80 (4.1%)         DXG 9.50 0.44 (4.9%)         SBT 14.05 0.05 (0.4%)         VPB 21.10 0.15 (0.7%)         HHS 4.14 0.00 (0.0%)         DPM 14.30 0.15 (1.1%)         CTG 22.00 0.25 (1.2%)         PVD 9.45 0.04 (0.4%)         ACB 23.70 0.50 (2.2%)         BSR 6.20 0.20 (3.3%)         DLG 1.34 0.02 (1.5%)         TNI 3.17 0.16 (5.3%)         HCM 17.25 0.10 (0.6%)         TCM 21.40 1.30 (6.5%)         GTN 23.25 0.40 (1.8%)         MBB 16.40 0.20 (1.2%)         PVS 11.40 0.10 (0.9%)         DBC 47.10 -0.60 (-1.3%)         SHS 10.40 0.30 (3.0%)         OGC 3.70 0.12 (3.4%)         KSB 22.70 1.30 (6.1%)         POW 9.35 0.10 (1.1%)         TCH 19.90 0.05 (0.3%)         SZC 25.45 -0.35 (-1.4%)         MHC 6.30 0.00 (0.0%)         NVL 64.70 0.40 (0.6%)         MSN 53.90 1.30 (2.5%)         LDG 5.66 0.07 (1.3%)         SCR 5.00 0.20 (4.2%)         DRH 6.15 0.34 (5.9%)         CEO 7.00 0.10 (1.5%)         VRE 26.20 0.55 (2.1%)         NVB 8.50 -0.10 (-1.2%)         MBG 4.60 0.00 (0.0%)         HCD 3.45 0.22 (6.8%)         KBC 13.05 0.15 (1.2%)         VHM 78.70 0.20 (0.3%)         VIB 19.00 0.30 (1.6%)         TCB 18.85 0.25 (1.3%)         IDI 3.67 -0.03 (-0.8%)         MST 2.60 0.10 (4.0%)         DCM 8.15 0.03 (0.4%)         NHP 0.60 0.10 (20.0%)         PET 9.09 0.54 (6.3%)         AAA 11.35 0.15 (1.3%)         SJF 1.73 0.11 (6.8%)         PVT 9.86 0.26 (2.7%)         NKG 6.52 0.02 (0.3%)         FPT 46.50 0.60 (1.3%)         GVR 10.35 0.00 (0.0%)         FIT 8.97 0.29 (3.3%)         VND 11.50 0.15 (1.3%)         C4G 8.00 0.30 (3.9%)         TVC 7.90 0.50 (6.8%)         HNG 11.80 -0.20 (-1.7%)         CTI 12.20 0.35 (3.0%)         PLP 12.00 0.50 (4.4%)         ART 2.20 0.00 (0.0%)         HDG 20.00 0.35 (1.8%)         APG 11.90 0.10 (0.9%)         S99 16.80 0 (0.0%)         CTD 73.50 3.40 (4.9%)         MWG 77.00 1.00 (1.3%)         PDR 24.95 0.65 (2.7%)         HVN 23.05 0.75 (3.4%)         TIG 6.20 -0.10 (-1.6%)         FCN 9.35 0.50 (5.7%)         EVG 3.44 0.05 (1.5%)         PHR 51.70 0.20 (0.4%)         TNG 11.50 0.30 (2.7%)         MPT 1.50 0 (0.0%)         DIC 0.98 0.02 (2.1%)         BVH 45.30 2.10 (4.9%)         VNM 111.30 2.10 (1.9%)         VHC 35.50 1.20 (3.5%)         LHG 19.60 0.80 (4.3%)         CII 17.50 0.00 (0.0%)         CMBB2002 0.03 0.00 (0.0%)         KOS 31.00 0.50 (1.6%)         JVC 3.75 0.08 (2.2%)         VPI 42.00 0.15 (0.4%)         HDC 15.60 0.15 (1.0%)        
Môi giới chứng khoán 
   EVS luôn tập trung chú trọng phát triển toàn diện các sản phẩm và dịch vụ, các công cụ hỗ trợ KH tối đa, phát triển bộ máy nhân sự và công nghệ nhằm mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.
 
   Cùng với xu thế phát triển chung của thị trường tài chính, EVS không ngừng nỗ lực hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng, giúp cho Khách hàng đặt được những mục tiêu đề ra và mang lại thành công cho mỗi nhà đầu tư.


Nội dung liên quan