ROS 31.60 -0.85 (-2.6%)         SHB 7.20 0.00 (0.0%)         PVD 20.80 -0.40 (-1.9%)         CTG 21.55 0.30 (1.4%)         MBB 21.55 0.25 (1.2%)         PVS 24.40 -0.50 (-2.0%)         STB 12.05 0.00 (0.0%)         HAG 5.16 0.01 (0.2%)         HBC 16.70 -0.20 (-1.2%)         MST 4.40 -0.10 (-2.2%)         AAA 17.30 -0.25 (-1.4%)         FLC 4.60 -0.02 (-0.4%)         POW 15.45 0.05 (0.3%)         VHG 1.33 0.08 (6.4%)         HSG 8.16 0.02 (0.3%)         HPG 33.00 0.10 (0.3%)         VPB 19.10 0.10 (0.5%)         MPT 2.90 0 (0.0%)         NDN 14.90 -0.60 (-3.9%)         SHS 11.70 -0.20 (-1.7%)         BSR 14.20 0 (0.0%)         TCB 23.70 -0.35 (-1.5%)         HUT 3.40 -0.10 (-2.9%)         HVN 42.60 0.30 (0.7%)         SSI 26.05 0.00 (0.0%)         KBC 14.05 -0.05 (-0.4%)         FPT 45.25 -0.65 (-1.4%)         ASM 7.49 0.00 (0.0%)         SCR 7.17 -0.01 (-0.1%)         DLG 1.41 -0.01 (-0.7%)         ACB 29.60 0.20 (0.7%)         BID 33.20 0.15 (0.5%)         HQC 1.40 -0.01 (-0.7%)         E1VFVN30 14.80 -0.18 (-1.2%)         DCS 0.40 -0.10 (-20.0%)         VRE 35.80 -0.20 (-0.6%)         TNG 22.30 -0.40 (-1.8%)         TCM 30.55 -0.20 (-0.7%)         KSH 0.86 -0.06 (-6.5%)         ITA 3.16 -0.02 (-0.6%)         QBS 3.35 0.19 (6.0%)         HAR 3.25 0.15 (4.8%)         OGC 4.31 -0.19 (-4.2%)         PLX 66.30 0.70 (1.1%)         LDG 9.40 -0.10 (-1.1%)         SBT 18.20 -0.05 (-0.3%)         TTF 3.49 -0.04 (-1.1%)         HNG 15.75 0.40 (2.6%)         PDR 24.40 0.10 (0.4%)         KLF 1.60 0.10 (6.7%)         DIG 14.35 -0.05 (-0.4%)         APG 8.00 0.12 (1.5%)         SJF 4.05 0.00 (0.0%)         SHI 8.20 0.01 (0.1%)         FTM 23.40 -0.75 (-3.1%)         BCG 6.05 0.05 (0.8%)         NLG 30.70 -0.10 (-0.3%)         QCG 5.22 -0.08 (-1.5%)         HCM 25.50 -0.05 (-0.2%)         VJC 119.50 0.70 (0.6%)         VHM 86.50 -0.20 (-0.2%)         VND 16.70 0.10 (0.6%)         DXG 19.00 0.00 (0.0%)         MWG 88.50 0.30 (0.3%)         AMD 1.84 -0.03 (-1.6%)         HDB 27.00 -0.10 (-0.4%)         VCB 67.20 -0.50 (-0.7%)         GEX 22.60 -0.25 (-1.1%)         PNJ 107.40 1.00 (0.9%)         VNM 132.10 -1.40 (-1.1%)         DGW 23.40 0.05 (0.2%)         NVB 8.70 0.00 (0.0%)         HAH 13.80 0.25 (1.9%)         LCG 10.20 -0.20 (-1.9%)         LPB 8.30 0 (0.0%)         DRC 22.65 0.15 (0.7%)         ART 2.80 0.00 (0.0%)         TPB 23.90 0.00 (0.0%)         DHC 40.90 0.40 (1.0%)         GVR 11.80 0 (0.0%)         ANV 29.80 0.25 (0.9%)         PPC 27.80 -0.40 (-1.4%)         VHC 91.20 -0.80 (-0.9%)         GTN 18.15 0.50 (2.8%)         EVG 2.80 0.05 (1.8%)         IDI 8.09 0.00 (0.0%)         HSL 10.40 0.10 (1.0%)         NT2 28.05 -0.50 (-1.8%)         GMD 26.95 0.05 (0.2%)         GEG 23.60 0 (0.0%)         MSN 90.00 -1.30 (-1.4%)         TGG 4.13 0.02 (0.5%)         TCH 21.25 0.00 (0.0%)         BCC 8.70 -0.10 (-1.1%)         DCM 8.60 0.00 (0.0%)         VPI 41.60 0.00 (0.0%)         NVL 57.70 -1.30 (-2.2%)         HT1 16.50 0.10 (0.6%)         HPX 26.35 0.15 (0.6%)         C4G 10.10 0 (0.0%)        
SPP - Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2019)

1.      Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

2.      Địa chỉ trụ sở chính: Lô II – 2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

3.      Số điện thoại: (028) 38162765   

4.      Số Fax: (028) 381552627

5.      Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không

6.      Cổ phiếu chào bán:  

-      Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

-      Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-      Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

-      Số lượng đăng ký chào bán: 16.880.000 cổ phiếu

7.      Khối lượng vốn cần huy động: 168.800.000.000 đồng

8.      Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền huy động được sử dụng để bổ sung vốn đối ứng thực hiện đầu tư dự án “DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SAPLASTIC LONG AN” và bổ sung vốn lưu động Công ty.

9.      Giá bán ra công chúng:  10.000 đồng/ cổ phiếu

10.  Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

11.  Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 24/06/2019 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) sau khi thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần.

12.  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

12.1 Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu

-      Đối với cổ đông đã lưu ký: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản.

-      Đối với cổ đông chưa lưu ký: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và nộp tiền mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

12.2 Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

-      Bản cáo bạch được đăng tải tại website: https://www.eves.com.vn

https://www.saplastic.com.vn

 

+        Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

+        Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

+        Số tài khoản: 1012941062

+     Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

+     Địa chỉ: Số 41-4-45 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

+     ĐT: 028. 38211112 – Fax: 028.38230204

 

Tp.HCM, ngày 02  tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

 

 


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan