Thông báo 11/09/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu API (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hà Nội về việc bổ sung mã API (CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

-           Ngày hiệu lực: 11/09/2023

-           Lý do: Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất bán niên năm 2023 của API được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần và Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 là số âm.

Tài liệu đính kèm