Thông báo 19/09/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu ASP (HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về việc bổ sung mã ASP (CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

-           Ngày hiệu lực: 20/09/2023

-           Lý do: Chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Tài liệu đính kèm