Thông báo 20/10/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu DMC (HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về việc bổ sung mã DMC (CTCP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 

-           Ngày hiệu lực: 23/10/2023

 

-           Lý do: Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế..

Tài liệu đính kèm