Thông báo 11/09/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu IDJ (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hà Nội về việc bổ sung mã IDJ (CTCP Đầu tư IDJ) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

-           Ngày hiệu lực: 12/09/2023

-           Lý do: Tổ chức niêm yết có BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Tài liệu đính kèm

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.