Thông báo 30/11/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu ITD (HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về việc bổ sung mã ITD (CTCP Công nghệ Tiên phong) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 

-           Ngày hiệu lực: 30/11/2023

 

-           Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2023-2024) là số âm.

 

Tài liệu đính kèm