Thông báo 21/02/2024

Thông báo loại mã cổ phiếu KTS (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc bổ sung mã KTS (CTCP Đường KonTum) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 

-           Ngày hiệu lực: 22/02/2024;

 

-           Lý do: Lợi nhuận sau thuế 06 tháng cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Đường KonTum tại Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là số âm.

 

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm