Thông báo 14/09/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu QCG (HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về việc bổ sung mã QCG (Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

-           Ngày hiệu lực: 15/09/2023

-           Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm.

Tài liệu đính kèm