Thông báo 15/09/2023

Thông báo loại mã cổ phiếu SRA (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hà Nội về việc bổ sung mã SRA (CTCP SARA Việt Nam) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. 

-           Ngày hiệu lực: 18/09/2023 

-           Lý do: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của CTCP SARA Việt Nam được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.