Thông báo 24/01/2024

Thông báo loại mã cổ phiếu TMX (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của EVS do cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc bổ sung mã TMX (CTCP Vicem Thương mại xi măng) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

 -           Ngày hiệu lực: 25/01/2024

-           Lý do: Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế. 

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm