Thông báo 15/04/2024

Danh mục cổ phiếu ký quỹ tháng 15.04.2024

STT Mã CP Sàn Tỷ lệ cấp margin tối đa Tỷ lệ ký quỹ
1 AAA HOSE 50% 50%
2 AAM HOSE 0% 100%
3 ABR HOSE 0% 100%
4 ABS HOSE 0% 100%
5 ABT HOSE 0% 100%
6 ACB HOSE 50% 50%
7 ACC HOSE 0% 100%
8 ACG HOSE 0% 100%
9 ACL HOSE 30% 70%
10 ADC HNX 0% 100%
11 ADG HOSE 0% 100%
12 ADP HOSE 0% 100%
13 ADS HOSE 40% 60%
14 AGG HOSE 30% 70%
15 AGR HOSE 30% 70%
16 ALT HNX 0% 100%
17 AMC HNX 0% 100%
18 AME HNX 0% 100%
19 ANV HOSE 40% 60%
20 APG HOSE 0% 100%
21 ARM HNX 0% 100%
22 ASG HOSE 0% 100%
23 ASM HOSE 40% 60%
24 AST HOSE 0% 100%
25 ATS HNX 0% 100%
26 BAB HNX 20% 80%
27 BAF HOSE 40% 60%
28 BAX HNX 0% 100%
29 BBC HOSE 0% 100%
30 BBS HNX 0% 100%
31 BCF HNX 0% 100%
32 BCG HOSE 40% 60%
33 BCM HOSE 50% 50%
34 BDB HNX 0% 100%
35 BED HNX 0% 100%
36 BFC HOSE 40% 60%
37 BHN HOSE 30% 70%
38 BIC HOSE 40% 60%
39 BID HOSE 50% 50%
40 BKC HNX 0% 100%
41 BKG HOSE 0% 100%
42 BMC HOSE 0% 100%
43 BMI HOSE 50% 50%
44 BMP HOSE 50% 50%
45 BPC HNX 0% 100%
46 BRC HOSE 0% 100%
47 BSC HNX 0% 100%
48 BSI HOSE 50% 50%
49 BST HNX 0% 100%
50 BTP HOSE 0% 100%
51 BTT HOSE 0% 100%
52 BTW HNX 0% 100%
53 BVH HOSE 50% 50%
54 BVS HNX 40% 60%
55 BWE HOSE 50% 50%
56 BXH HNX 0% 100%
57 CAG HNX 0% 100%
58 CAN HNX 0% 100%
59 CAP HNX 0% 100%
60 CAV HOSE 0% 100%
61 CCI HOSE 0% 100%
62 CCL HOSE 0% 100%
63 CCR HNX 0% 100%
64 CDC HOSE 0% 100%
65 CDN HNX 0% 100%
66 CEO HNX 50% 50%
67 CET HNX 0% 100%
68 CHP HOSE 0% 100%
69 CIA HNX 0% 100%
70 CII HOSE 50% 50%
71 CKV HNX 0% 100%
72 CLC HOSE 0% 100%
73 CLH HNX 0% 100%
74 CLL HOSE 0% 100%
75 CLM HNX 0% 100%
76 CLW HOSE 0% 100%
77 CMC HNX 0% 100%
78 CMG HOSE 50% 50%
79 CMS HNX 0% 100%
80 CMV HOSE 0% 100%
81 CMX HOSE 30% 70%
82 CNG HOSE 40% 60%
83 COM HOSE 0% 100%
84 CPC HNX 0% 100%
85 CRC HOSE 0% 100%
86 CSC HNX 30% 70%
87 CSM HOSE 30% 70%
88 CSV HOSE 50% 50%
89 CTB HNX 0% 100%
90 CTD HOSE 40% 60%
91 CTF HOSE 30% 70%
92 CTG HOSE 50% 50%
93 CTI HOSE 30% 70%
94 CTP HNX 0% 100%
95 CTR HOSE 40% 60%
96 CTS HOSE 50% 50%
97 CTT HNX 0% 100%
98 CVT HOSE 0% 100%
99 CX8 HNX 0% 100%
100 D11 HNX 0% 100%
101 D2D HOSE 40% 60%
102 DAD HNX 0% 100%
103 DAE HNX 0% 100%
104 DAH HOSE 0% 100%
105 DAT HOSE 0% 100%
106 DBC HOSE 50% 50%
107 DBD HOSE 40% 60%
108 DBT HOSE 0% 100%
109 DC2 HNX 0% 100%
110 DC4 HOSE 0% 100%
111 DCL HOSE 40% 60%
112 DCM HOSE 50% 50%
113 DGC HOSE 50% 50%
114 DGW HOSE 50% 50%
115 DHA HOSE 40% 60%
116 DHC HOSE 40% 60%
117 DHG HOSE 40% 60%
118 DHM HOSE 0% 100%
119 DHP HNX 0% 100%
120 DHT HNX 30% 70%
121 DIG HOSE 50% 50%
122 DIH HNX 0% 100%
123 DL1 HNX 0% 100%
124 DNC HNX 0% 100%
125 DNP HNX 0% 100%
126 DP3 HNX 0% 100%
127 DPG HOSE 40% 60%
128 DPM HOSE 50% 50%
129 DPR HOSE 50% 50%
130 DRC HOSE 50% 50%
131 DRL HOSE 0% 100%
132 DSN HOSE 40% 60%
133 DST HNX 0% 100%
134 DTA HOSE 0% 100%
135 DTD HNX 40% 60%
136 DTG HNX 0% 100%
137 DTK HNX 0% 100%
138 DTT HOSE 0% 100%
139 DVM HNX 30% 70%
140 DVP HOSE 40% 60%
141 DXG HOSE 50% 50%
142 DXP HNX 30% 70%
143 EBS HNX 0% 100%
144 EIB HOSE 50% 50%
145 EID HNX 0% 100%
146 ELC HOSE 30% 70%
147 EVE HOSE 30% 70%
148 EVF HOSE 40% 60%
149 FCM HOSE 30% 70%
150 FIR HOSE 30% 70%
151 FMC HOSE 50% 50%
152 FPT HOSE 50% 50%
153 FTS HOSE 40% 60%
154 GAS HOSE 50% 50%
155 GDT HOSE 20% 80%
156 GDW HNX 0% 100%
157 GEG HOSE 40% 60%
158 GEX HOSE 50% 50%
159 GIC HNX 0% 100%
160 GIL HOSE 0% 100%
161 GKM HNX 0% 100%
162 GLT HNX 0% 100%
163 GMA HNX 0% 100%
164 GMD HOSE 50% 50%
165 GMH HOSE 0% 100%
166 GMX HNX 0% 100%
167 GSP HOSE 40% 60%
168 GTA HOSE 0% 100%
169 GVR HOSE 50% 50%
170 HAD HNX 0% 100%
171 HAH HOSE 50% 50%
172 HAP HOSE 0% 100%
173 HAR HOSE 0% 100%
174 HAS HOSE 0% 100%
175 HAT HNX 0% 100%
176 HAX HOSE 40% 60%
177 HBS HNX 0% 100%
178 HCC HNX 0% 100%
179 HCD HOSE 0% 100%
180 HCM HOSE 50% 50%
181 HDB HOSE 50% 50%
182 HDC HOSE 50% 50%
183 HDG HOSE 50% 50%
184 HGM HNX 0% 100%
185 HHC HNX 0% 100%
186 HHP HOSE 30% 70%
187 HHS HOSE 30% 70%
188 HHV HOSE 50% 50%
189 HII HOSE 0% 100%
190 HJS HNX 0% 100%
191 HKT HNX 0% 100%
192 HLC HNX 0% 100%
193 HLD HNX 0% 100%
194 HMC HOSE 0% 100%
195 HMH HNX 0% 100%
196 HMR HNX 0% 100%
197 HPG HOSE 50% 50%
198 HPX HOSE 0% 100%
199 HQC HOSE 30% 70%
200 HRC HOSE 0% 100%
201 HSG HOSE 40% 60%
202 HSL HOSE 0% 100%
203 HT1 HOSE 0% 100%
204 HTC HNX 0% 100%
205 HTI HOSE 20% 80%
206 HTL HOSE 0% 100%
207 HTN HOSE 40% 60%
208 HTV HOSE 0% 100%
209 HUB HOSE 0% 100%
210 HUT HNX 50% 50%
211 HVH HOSE 0% 100%
212 HVT HNX 0% 100%
213 IDC HNX 50% 50%
214 IDI HOSE 40% 60%
215 IDV HNX 40% 60%
216 IJC HOSE 50% 50%
217 ILB HOSE 0% 100%
218 IMP HOSE 30% 70%
219 INC HNX 0% 100%
220 INN HNX 0% 100%
221 IPA HNX 0% 100%
222 ITC HOSE 30% 70%
223 ITQ HNX 0% 100%
224 IVS HNX 0% 100%
225 KBC HOSE 40% 60%
226 KDC HOSE 50% 50%
227 KDH HOSE 50% 50%
228 KDM HNX 0% 100%
229 KHG HOSE 30% 70%
230 KHP HOSE 0% 100%
231 KHS HNX 0% 100%
232 KMR HOSE 0% 100%
233 KMT HNX 0% 100%
234 KOS HOSE 0% 100%
235 KSB HOSE 50% 50%
236 KSD HNX 0% 100%
237 KSF HNX 0% 100%
238 KST HNX 0% 100%
239 KSV HNX 0% 100%
240 L10 HOSE 0% 100%
241 L14 HNX 0% 100%
242 L40 HNX 0% 100%
243 LAF HOSE 0% 100%
244 LAS HNX 30% 70%
245 LBE HNX 0% 100%
246 LBM HOSE 0% 100%
247 LCG HOSE 40% 60%
248 LGC HOSE 0% 100%
249 LHC HNX 0% 100%
250 LHG HOSE 0% 100%
251 LIG HNX 30% 70%
252 LIX HOSE 30% 70%
253 LM8 HOSE 0% 100%
254 LPB HOSE 50% 50%
255 LSS HOSE 30% 70%
256 MAC HNX 0% 100%
257 MBB HOSE 50% 50%
258 MBS HNX 50% 50%
259 MCC HNX 0% 100%
260 MCF HNX 0% 100%
261 MCO HNX 0% 100%
262 MCP HOSE 0% 100%
263 MDC HNX 0% 100%
264 MED HNX 0% 100%
265 MEL HNX 0% 100%
266 MHC HOSE 0% 100%
267 MIG HOSE 40% 60%
268 MKV HNX 0% 100%
269 MSB HOSE 50% 50%
270 MSH HOSE 50% 50%
271 MSN HOSE 50% 50%
272 MVB HNX 0% 100%
273 MWG HOSE 50% 50%
274 NAF HOSE 30% 70%
275 NAG HNX 0% 100%
276 NAP HNX 0% 100%
277 NAV HOSE 0% 100%
278 NBB HOSE 40% 60%
279 NBC HNX 40% 60%
280 NBP HNX 0% 100%
281 NBW HNX 0% 100%
282 NCT HOSE 0% 100%
283 NDN HNX 0% 100%
284 NDX HNX 0% 100%
285 NET HNX 0% 100%
286 NFC HNX 0% 100%
287 NHA HOSE 30% 70%
288 NHH HOSE 30% 70%
289 NHT HOSE 0% 100%
290 NKG HOSE 50% 50%
291 NLG HOSE 50% 50%
292 NNC HOSE 0% 100%
293 NO1 HOSE 0% 100%
294 NSC HOSE 0% 100%
295 NSH HNX 0% 100%
296 NST HNX 0% 100%
297 NT2 HOSE 40% 60%
298 NTH HNX 0% 100%
299 NTL HOSE 40% 60%
300 NTP HNX 40% 60%
301 NVL HOSE 40% 60%
302 OCB HOSE 50% 50%
303 ONE HNX 0% 100%
304 OPC HOSE 0% 100%
305 ORS HOSE 40% 60%
306 PAC HOSE 0% 100%
307 PAN HOSE 50% 50%
308 PBP HNX 0% 100%
309 PC1 HOSE 40% 60%
310 PCE HNX 0% 100%
311 PCH HNX 0% 100%
312 PCT HNX 0% 100%
313 PDB HNX 0% 100%
314 PDN HOSE 0% 100%
315 PDR HOSE 50% 50%
316 PET HOSE 40% 60%
317 PGC HOSE 30% 70%
318 PGD HOSE 0% 100%
319 PGI HOSE 0% 100%
320 PGN HNX 0% 100%
321 PGS HNX 0% 100%
322 PGV HOSE 0% 100%
323 PHC HOSE 0% 100%
324 PHN HNX 0% 100%
325 PHR HOSE 50% 50%
326 PIA HNX 0% 100%
327 PIC HNX 0% 100%
328 PJC HNX 0% 100%
329 PJT HOSE 0% 100%
330 PLC HNX 50% 50%
331 PLP HOSE 0% 100%
332 PLX HOSE 50% 50%
333 PMB HNX 0% 100%
334 PMC HNX 0% 100%
335 PMP HNX 0% 100%
336 PMS HNX 0% 100%
337 PNC HOSE 0% 100%
338 PNJ HOSE 50% 50%
339 POT HNX 0% 100%
340 POW HOSE 50% 50%
341 PPC HOSE 0% 100%
342 PPP HNX 0% 100%
343 PPS HNX 0% 100%
344 PPT HNX 0% 100%
345 PPY HNX 0% 100%
346 PRC HNX 0% 100%
347 PRE HNX 0% 100%
348 PSC HNX 0% 100%
349 PSD HNX 30% 70%
350 PSE HNX 0% 100%
351 PSI HNX 0% 100%
352 PSW HNX 0% 100%
353 PTD HNX 0% 100%
354 PTI HNX 0% 100%
355 PTS HNX 0% 100%
356 PVB HNX 0% 100%
357 PVC HNX 40% 60%
358 PVD HOSE 40% 60%
359 PVG HNX 30% 70%
360 PVI HNX 40% 60%
361 PVP HOSE 0% 100%
362 PVS HNX 50% 50%
363 PVT HOSE 50% 50%
364 QCG HOSE 0% 100%
365 QHD HNX 0% 100%
366 QST HNX 0% 100%
367 QTC HNX 0% 100%
368 RAL HOSE 40% 60%
369 RCL HNX 0% 100%
370 REE HOSE 50% 50%
371 S4A HOSE 0% 100%
372 S55 HNX 0% 100%
373 S99 HNX 30% 70%
374 SAB HOSE 50% 50%
375 SAF HNX 0% 100%
376 SAM HOSE 30% 70%
377 SBA HOSE 30% 70%
378 SBT HOSE 50% 50%
379 SBV HOSE 0% 100%
380 SC5 HOSE 0% 100%
381 SCG HNX 0% 100%
382 SCI HNX 30% 70%
383 SCR HOSE 40% 60%
384 SCS HOSE 30% 70%
385 SD5 HNX 0% 100%
386 SD9 HNX 0% 100%
387 SDC HNX 0% 100%
388 SDG HNX 0% 100%
389 SDN HNX 0% 100%
390 SEB HNX 0% 100%
391 SED HNX 0% 100%
392 SFC HOSE 0% 100%
393 SFG HOSE 0% 100%
394 SFI HOSE 0% 100%
395 SFN HNX 0% 100%
396 SGC HNX 0% 100%
397 SGD HNX 0% 100%
398 SGH HNX 0% 100%
399 SGN HOSE 0% 100%
400 SGR HOSE 0% 100%
401 SGT HOSE 0% 100%
402 SHA HOSE 0% 100%
403 SHB HOSE 50% 50%
404 SHE HNX 0% 100%
405 SHI HOSE 30% 70%
406 SHN HNX 0% 100%
407 SHP HOSE 0% 100%
408 SHS HNX 50% 50%
409 SIP HOSE 40% 60%
410 SJ1 HNX 0% 100%
411 SJD HOSE 0% 100%
412 SJE HNX 0% 100%
413 SJS HOSE 30% 70%
414 SKG HOSE 30% 70%
415 SLS HNX 30% 70%
416 SMA HOSE 0% 100%
417 SMB HOSE 0% 100%
418 SMN HNX 0% 100%
419 SPM HOSE 0% 100%
420 SRC HOSE 0% 100%
421 SSB HOSE 50% 50%
422 SSC HOSE 0% 100%
423 SSI HOSE 50% 50%
424 ST8 HOSE 0% 100%
425 STB HOSE 50% 50%
426 STC HNX 0% 100%
427 STG HOSE 0% 100%
428 STK HOSE 30% 70%
429 STP HNX 0% 100%
430 SVC HOSE 0% 100%
431 SVI HOSE 0% 100%
432 SVN HNX 0% 100%
433 SVT HOSE 0% 100%
434 SZB HNX 0% 100%
435 SZC HOSE 50% 50%
436 SZL HOSE 0% 100%
437 TA9 HNX 0% 100%
438 TBC HOSE 0% 100%
439 TC6 HNX 0% 100%
440 TCB HOSE 50% 50%
441 TCD HOSE 40% 60%
442 TCH HOSE 40% 60%
443 TCL HOSE 30% 70%
444 TCM HOSE 40% 60%
445 TCO HOSE 0% 100%
446 TCT HOSE 0% 100%
447 TDG HOSE 0% 100%
448 TDM HOSE 40% 60%
449 TDN HNX 30% 70%
450 TDP HOSE 0% 100%
451 TDT HNX 0% 100%
452 TDW HOSE 0% 100%
453 TEG HOSE 0% 100%
454 TET HNX 0% 100%
455 TFC HNX 0% 100%
456 THB HNX 0% 100%
457 THD HNX 20% 80%
458 THG HOSE 20% 80%
459 THS HNX 0% 100%
460 THT HNX 30% 70%
461 TIG HNX 30% 70%
462 TIP HOSE 40% 60%
463 TIX HOSE 0% 100%
464 TJC HNX 0% 100%
465 TLG HOSE 40% 60%
466 TLH HOSE 30% 70%
467 TMB HNX 0% 100%
468 TMC HNX 0% 100%
469 TMP HOSE 0% 100%
470 TMS HOSE 30% 70%
471 TMT HOSE 0% 100%
472 TN1 HOSE 0% 100%
473 TNC HOSE 0% 100%
474 TNG HNX 50% 50%
475 TNH HOSE 40% 60%
476 TNT HOSE 0% 100%
477 TOT HNX 0% 100%
478 TPB HOSE 50% 50%
479 TPH HNX 0% 100%
480 TPP HNX 0% 100%
481 TRA HOSE 0% 100%
482 TRC HOSE 0% 100%
483 TSB HNX 0% 100%
484 TTA HOSE 40% 60%
485 TTC HNX 0% 100%
486 TTH HNX 0% 100%
487 TTL HNX 0% 100%
488 TTT HNX 0% 100%
489 TV2 HOSE 30% 70%
490 TV3 HNX 0% 100%
491 TV4 HNX 0% 100%
492 TVD HNX 30% 70%
493 TVS HOSE 30% 70%
494 TVT HOSE 0% 100%
495 TYA HOSE 0% 100%
496 UIC HOSE 0% 100%
497 UNI HNX 0% 100%
498 V12 HNX 0% 100%
499 V21 HNX 0% 100%
500 VBC HNX 0% 100%
501 VC1 HNX 0% 100%
502 VC3 HNX 0% 100%
503 VC6 HNX 0% 100%
504 VC7 HNX 0% 100%
505 VCA HOSE 0% 100%
506 VCB HOSE 50% 50%
507 VCC HNX 0% 100%
508 VCF HOSE 0% 100%
509 VCG HOSE 50% 50%
510 VCI HOSE 50% 50%
511 VCS HNX 50% 50%
512 VDP HOSE 0% 100%
513 VDS HOSE 40% 60%
514 VE3 HNX 0% 100%
515 VFG HOSE 0% 100%
516 VFS HNX 30% 70%
517 VGC HOSE 50% 50%
518 VGS HNX 30% 70%
519 VHC HOSE 50% 50%
520 VHE HNX 0% 100%
521 VHM HOSE 50% 50%
522 VIB HOSE 50% 50%
523 VIC HOSE 50% 50%
524 VID HOSE 0% 100%
525 VIF HNX 0% 100%
526 VIP HOSE 30% 70%
527 VIT HNX 0% 100%
528 VIX HOSE 50% 50%
529 VJC HOSE 40% 60%
530 VLA HNX 0% 100%
531 VMC HNX 0% 100%
532 VMD HOSE 0% 100%
533 VMS HNX 0% 100%
534 VNC HNX 0% 100%
535 VND HOSE 50% 50%
536 VNF HNX 0% 100%
537 VNG HOSE 0% 100%
538 VNM HOSE 50% 50%
539 VNR HNX 40% 60%
540 VNS HOSE 0% 100%
541 VOS HOSE 30% 70%
542 VPB HOSE 50% 50%
543 VPD HOSE 0% 100%
544 VPG HOSE 40% 60%
545 VPI HOSE 30% 70%
546 VPS HOSE 0% 100%
547 VRC HOSE 0% 100%
548 VRE HOSE 50% 50%
549 VSA HNX 0% 100%
550 VSC HOSE 50% 50%
551 VSH HOSE 40% 60%
552 VSI HOSE 0% 100%
553 VSM HNX 0% 100%
554 VTB HOSE 0% 100%
555 VTC HNX 0% 100%
556 VTH HNX 0% 100%
557 VTO HOSE 30% 70%
558 VTV HNX 0% 100%
559 VTZ HNX 0% 100%
560 WCS HNX 0% 100%
561 WSS HNX 0% 100%
562 X20 HNX 0% 100%
563 YBM HOSE 0% 100%
564 YEG HOSE 0% 100%

Tải file excel