Giới thiệu về EVEREST

Được thành lập vào tháng 12 năm 2006, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) đã có 16 năm phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán và trải qua nhiều giai đoạn tái cấu trúc. Hiện tại, EVS định hướng phát triển theo hướng trở thành công ty tài chính công nghệ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để bắt kịp và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường với 3 giá trị cốt lõi:

 • Tiên phong
 • Minh bạch
 • Trách nhiệm

Lịch sự kiện

 • CVN_ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp tin
 • PRC_Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp tin
 • C12_Thông báo việc thay đổi lần thứ 6 thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền Tải tệp tin
 • VBB Thông báo Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải tệp tin
 • ALV_Thông báo Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tải tệp tin
Xem thêm

Báo cáo tài chính & Tóm tắt kết quả kinh doanh

 • (10h ngày 18/01/2024): Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (theo mẫu HNX) Tải tệp tin
 • (10h ngày 18/01/2024): Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Tải tệp tin
 • (10h ngày 18/01/2024): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 4 năm 2023 Tải tệp tin
 • (10h ngày 18/01/2024): Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Tải tệp tin
 • (18/10/2023 16h00)Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 (theo mẫu HNX) Tải tệp tin
Xem thêm

Công bố thông tin

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông

 • EVS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải tệp tin
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp tin
 • (29/04/2020 17h00) Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải tệp tin
Xem thêm

Quản trị công ty

 • (23/01/2024): Báo cáo quản trị năm 2023 Tải tệp tin
 • (16h30 ngày 02/11/2023): Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (16h30 ngày 02/11/2023): Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (13h ngày 03/11/2023): EVS_CBTT_ Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung tháng 11/2023 Tải tệp tin
 • (28/07/2023 15h00): EVS_CBTT_ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023_Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 Tải tệp tin
Xem thêm